Projekce staveb

PROJEKCE A DOZORY > Projekce staveb

PROJEKTUJEME TYTO TYPY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

  • Bytové domy
  • Haly a komerční prostory
  • Rodinné domy
  • Nízkoenergetické a pasivní domy a objekty
  • Stavby z CLT

 Připravíme řezy, půdorysy a pohledy, popřípadě i vizualizace stavebních objektů. Zkreslíme podklady pro stavební, příp. výrobní dokumentaci ve vyspělém 3D modelovacím programu. Provedeme kontrolu nad správností celého procesu stavby, výroby či montáže a minimalizuje tak ztráty či škody z lidského pochybení.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Připravíme pro vás kompletní dokumentaci pro stavební povolení/ohlášení stavby. Tedy dokumentaci obsahující projekt dokládající podrobné tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby.

Vše připravíme v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, s požadavky týkajícími se veřejných zájmů, především splnění obecných technických požadavků a speciálních právních předpisů, popřípadě norem stanovujících podrobné technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpečnosti konstrukční, hygienické, uživatelské a případně provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení.

Následně na základě plné moci zažádáme správce jednotlivých sítí v dané lokalitě o připojení stavby a jednotlivé požadavky zapracujeme do dokumentace.

VÝROBNÍ DOKUMENTACE

U montovaných staveb dodáváme i výrobní dokumentaci. Vyhotovujeme ji v nejmodernějším programu, takže finální model je znázorněn včetně spojů a šroubů. Program následně vygeneruje výkresy potřebné pro firemní zámečníky. Jedná se zejména o tzv. řezné plány ocelové konstrukce, kotevní prvky, sváry a montážní výkresy. Program rovněž propočítá hmotnost konstrukce, jednotlivých dílců a celkovou plochu nátěrů. Tento proces je pak zárukou bezchybné výroby a montáže.

Výrobní dokumentace potřebná pro výrobu konstrukce vychází ze statických propočtů autorizovaného statika. Výpočty jsou kalkulovány na základě eurokódů, jež jsou jedinou platnou normou pro výpočty ocelové konstrukce montované haly.

POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Tuto dokumentaci zpracováváme ke konkrétnímu stupni stavebního řízení. Navrhujeme v ní a zdůvodňujeme technické, konstrukční, materiálové a příp. dispoziční řešení objektu (případně technologického zařízení) z hlediska jeho požární bezpečnosti. Je nedílnou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení.

Pojednává především o vlastnostech materiálů, které lze na stavbě použít – např. požární odolnost, typ dveří mezi místnostmi, stěny, stropy či střechu. Důležitá je také vzdálenost mezi objekty z hlediska přenosu požáru, případně volba dostatečně žáruvzdorných materiálů. Řeší i možnosti úniku z objektu a typ volného prostranství.